از معدن تا صادرات سنگ آهن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  21 Apr 2012ساعت   توسط امیرعلی اکبری  | 

Country Product % Grade CFR ($/DMT) FOB ($/DMT) Port of Loading Remark
Australia PB fines 61.5 148-149     141-142    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman fines 62 - - Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC fines 62 - - Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia YANDI fines 58 135-136     128-129    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Robe River fines 56 130-131     123-124    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia PB lumps 62 154-156     147-149    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman lumps 63 156-157     149-150    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC lumps 62 153-154     146-147    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia YANDI lumps 58 138-140     131-133    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman fines 63 150-151     143-144    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC fines 61.5 146-148     139-141    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SFCJ 66 160-162     141-143    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SSFT 65 156-158     137-139    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SFOT 63 147-149     128-130    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil Lumps 65 159-161     140-142    Tubarao/PDM Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil Pellets 66 180-182     161-163    Tubarao/PDM Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
India Iron Ore Fines 63.5/63 150-152     133-135    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 61/60 138-140     121-123    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 63/62 145-147     128-130    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 62/61 141-143     124-126    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 60/59 135-137     118-120    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 59/58 132-134     113-115    Goa/Mangalore Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 58/57 128-130     109-111    Goa/Mangalore Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port; To be unloaded at Chinese Northern ports
India Iron Ore Fines 55/54 114-115     95-96      Goa Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 53/52 104-105     85-86      Goa Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
Iran Hematites 62/61 136-138     107-109   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 61/60 133-135     104-106   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 60/59 129-131     100-102   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 59/58 121-123     92-94     BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 62/61 138-140     109-111   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 61/60 135-137     106-108   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 60/59 131-133     102-104   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 59/58 123-125     94-95     BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Russia Iron Ore Concentrates 67 163-165     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Concentrates 65 157-159     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Concentrates 63.5 151-153     - Murmansk Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Pellets 63 165-167     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Pellets 65 173-175     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports

+ نوشته شده در  19 Apr 2012ساعت   توسط امیرعلی اکبری  | 


Country Product % Grade CFR ($/DMT) FOB ($/DMT) Port of Loading Remark
Australia PB fines 61.5 148-149     141-142    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman fines 62 - - Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC fines 62 - - Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia YANDI fines 58 135-136     128-129    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Robe River fines 56 130-131     123-124    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia PB lumps 62 154-156     147-149    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman lumps 63 156-157     149-150    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC lumps 62 153-154     146-147    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia YANDI lumps 58 138-140     131-133    Dampier/Hedland Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia Newman fines 63 150-151     143-144    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Australia MAC fines 61.5 146-148     139-141    Dampier/Hedland Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SFCJ 66 160-162     141-143    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SSFT 65 156-158     137-139    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil SFOT 63 147-149     128-130    Tubarao/PDM Moisture: 8%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil Lumps 65 159-161     140-142    Tubarao/PDM Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
Brazil Pellets 66 180-182     161-163    Tubarao/PDM Moisture: 3%;To be unloaded at Chinese major ports
India Iron Ore Fines 63.5/63 150-152     133-135    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 61/60 138-140     121-123    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 63/62 145-147     128-130    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 62/61 141-143     124-126    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 60/59 135-137     118-120    Chennai/Paradip Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 59/58 132-134     113-115    Goa/Mangalore Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 58/57 128-130     109-111    Goa/Mangalore Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port; To be unloaded at Chinese Northern ports
India Iron Ore Fines 55/54 114-115     95-96      Goa Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
India Iron Ore Fines 53/52 104-105     85-86      Goa Moisture: 8%; To be loaded at one Indian port
Iran Hematites 62/61 136-138     107-109   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 61/60 133-135     104-106   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 60/59 129-131     100-102   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Hematites 59/58 121-123     92-94     BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 62/61 138-140     109-111   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 61/60 135-137     106-108   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 60/59 131-133     102-104   BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Iran Magnetite 59/58 123-125     94-95     BANDA ABBAS 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S; By bulk
Russia Iron Ore Concentrates 67 163-165     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Concentrates 65 157-159     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Concentrates 63.5 151-153     - Murmansk Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Pellets 63 165-167     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports
Russia Iron Ore Pellets 65 173-175     - Black Sea Moisture: 8%; China Major Ports

+ نوشته شده در  19 Apr 2012ساعت   توسط امیرعلی اکبری  | 

۱۶۱ $
+0

۱۳۹ $
+0

۱۳۶ $
+0

۱۳۲ $
+0

۱۲۴ $
+0


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  17 Apr 2012ساعت   توسط امیرعلی اکبری  | 

Hematite 62/61      101$

Hematite 61/60       97$

Hematite 59/58       84$


Magnetite 62/61     103$

Magnetite 61/60     99$

Magnetite 60/59     95$


+ نوشته شده در  3 Mar 2012ساعت   توسط امیرعلی اکبری  |